exclusive visits

Regulamin

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszymi warunkami przed rozpoczęciem korzystania z exclusivevisit.

§ 1. Określenia i definicje

 1. Dla celów niniejszego regulaminu przyjmuje się, że poniższe zwroty mają następujące znaczenie:
 2. KARTA Exclusivevisit - Karta Programu Partnerskiego Exclusivevisit, uprawniająca członków do uzyskania rabatu w punktach Partnerskich;
 3. ORGANIZATOR – Michał Ryniak / Maciej Wesoły
 4. REGULAMIN- regulacje dotyczące posiadania i korzystania z karty członkowskiej Exclusivevisit
 5. UCZESTNIK- osoba fizyczna, która staje się posiadaczem karty członkowskiej Exclusivevisit na zasadach opisanych w regulaminie;
 6. PROGRAM  Exclusivevisit - program partnerski Organizatora,
 7. FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY- formularz z danymi uczestnika, którego osobiste wypełnienie jest podstawą uczestnictwa w programie Exclusivevisit oraz podstawą aktywacji Karty członkowskiej;
 8. PARTNER- Punkt usługowy który na warunkach zapisanych w umowie partnerskiej zawartej z Organizatorem udziela uczestnikom rabatu na swoje usługi.


§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Warunkiem uczestnictwa w programie Exclusivevisit jest posiadanie zarejestrowanej Karty Członkowskiej.
 2. Każdy uczestnik może posiadać tylko jedną Kartę Exclusivevisit.
 3. Karta Exclusivevisit jest kartą imienną i uprawnienia związane z jej posiadaniem nie podlegają przeniesieniu na inną osobę.
 4. Organizator lub Partner nie są odpowiedzialni za zniszczone lub zagubione Karty.
 5. Regulamin, określa zasady posiadania i korzystania z Karty programu Exclusivevisit.

§ 3. Warunki posiadania i korzystania z karty członkowskiej:

 1. Kartę programu Exclusivevisit można nabyć za pośrednictwem strony internetowej www.exclusivevisit.com lub w punktach określonych przez Organizatora.
 2. Każda osoba zainteresowana nabyciem karty Exclusivevisit jest zobowiązana wypełnić formularz dostępny w wersji elektronicznej na stronie www.exclusivevisit.com
 3. Posiadacz karty oświadcza, iż wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z nabyciem karty Exclusivevisit..
 4. Uczestnik otrzymuje kartę Exclusivevisit, po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego odbiera ją w wyznaczonym przez Organizatora punkcie.
 5. Posiadacz karty zobowiązany jest do poinformowania drogą elektroniczną Organizatora o zmianie danych kontaktowych takich jak adresu zamieszkania lub adres mailowy. Jeśli ten warunek nie zostanie spełniony, Organizator nie odpowiada za jakiekolwiek błędy w komunikacji miedzy nim, a Użytkownikiem.
 6. Aktualnie karta jest bezpłatna jednakże Organizator zastrzega sobie prawo do odpłatnego korzystania z karty w czasie bliżej nieokreślonym.
 7. Karta nie posiada okresu ważności aczkolwiek Organizator zastrzega prawo do unieważnienia karty w okresie kiedy stanie się ona płatna.
 8. Użytkownik karty Exclusivevisit zobowiązany jest do aktywowania karty na stronie internetowej www.exclusivevisit.com przed pierwszym skorzystaniem w punkcie Partnerskim.
 9. Rabaty ustalane są indywidualnie przez każdy punkt Partnerski zależne są od dnia godziny i liczby osób z nich korzystających.
 10. Karta Exclusivevisit nie łączy się z innymi promocjami.
 11. Uczestnikowi posiadającemu Kartę Exclusivevisit przysługują rabaty u Partnerów programu, według informacji na stronie internetowej Organizatora.
 12. Organizator zaznacza że punkt Partnerski, może zmienić warunki uczestnictwa.
 13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wycofanie się z programu Exclusivevisit poszczególnych partnerów oraz za zmianę ich warunków uczestnictwa.
 14. Organizator będzie, w miarę możliwości, aktualizował listę punktów Partnerskich oraz ich warunki uczestnictwa w programie.
 15. Rabaty dostępne dla uczestników programu Exclusivevisit nie łączą się z innymi promocjami lub zestawami.
 16. Warunkiem uzyskania rabatu jest wcześniejsza rezerwacja poprzez portal: www.exclusivevisit.com, jak również pokazanie karty przy płatności w punkcie Partnerskim oraz przestrzeganie warunków określonych przez Partnera, dostępnych w profilu Partnera na stronie internetowej www.exclusivevist.com
 17. Lista punktów partnerskich dostępna jest na stronie internetowej Organizatora.
 18. Wszelkich zmianach niezależnych od Organizatora uczestnik będzie informowany drogą e-mailową oraz bezpośrednio na stronie www.exclusivevisit.com
 19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania oraz jakość usług świadczonych przez Partnerów programu Exclusivevist.
 20. Exclusivevisit nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Dostawcy wobec Uczestnika Partnerów biznesowych, jak również za zobowiązania Uczestnika i (lub) Partnerów biznesowych względem Dostawcy, zarówno w trakcie, jak również po zakończeniu funkcjonowania programu Exclusivevisit.
 21. Wszelkie działania mające na celu wyłudzenie usługi lub towaru, polegające w szczególności na próbie posłużenia się sfałszowaną albo ukradzioną kartą lub korzystanie z karty po upływie ważności, są zabronione i stanowią naruszenie prawa, podlegające odpowiedzialności karnej.
 22. W przypadku kradzieży bądź utraty Kart Exclusivevisit posiadacz jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Organizatora w celu jej zastrzeżenia.
 23. W przypadku niepowiadomienia Organizatora o fakcie kradzieży lub utraty Karty, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieuprawnione użycie Karty.
 24. Każdy uczestnik programu Exclusivevisit ma obowiązek przestrzegania ogólnie przyjętych zasad kultury osobistej i nienaruszania godności osobistej Partnera.

§ 4. Postanowienia końcowe

 1. Treść Regulaminu będzie udostępniona wszystkim posiadaczom Karty Exclusivevisit na stronie internetowej Organizatora.
 2. Poprzez podpisanie formularza zgłoszeniowego, uczestnik akceptuje w całości i bez zastrzeżeń zasady korzystania z Karty Exclusivevisit zawarte w Regulaminie.
 3. Niniejszy regulamin może ulec zmianie na zasadach podanych poniżej.
 4. Ogłoszenie zmiany regulaminu następuje z chwilą zamieszczenia odpowiedniej informacji w widocznym miejscu na stronie internetowej Organizatora.
 5. W sytuacji, gdy użytkownik zgubi lub zniszczy kartę Exclusivevisit, możliwe jest wyrobienie duplikatu karty.

UWAGA:
 Aby w pełni korzystać z przywilejów karty prosimy dokładnie zapoznać się z profilem poszczególnych punktów i zapoznać się z ofertą i jej ograniczeniami. Prosimy pamiętać o przestrzeganiu ograniczeń nałożonych przez punkty partnerskie, w razie, jakichkolwiek niejasności prosimy o kontakt bezpośrednio z danym punktem partnerskim. W przypadku odmowy uhonorowania karty Exclusivevisit w restauracji naszego Partnera, prosimy o niezwłoczny kontakt z zespołem Exclusivevist.

Zamów lub aktywuj kartę

Aby korzystać z darmowej pomocy naszych asystentów, należy wypełnić i wysłać formularz.

Zarezerwuj teraz

Jeżeli dokonujesz rezerwacji
w exclusive visit po raz pierwszy,
aktywuj lub zamów swoją kartę tutaj.

Call us

+48 123 456 789